Life Arts Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle firmamıza iletebilirsiniz.

Elektronik Posta yoluyla yapılacak başvurularda;

Başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@lifearts.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.

İadeli Taahhütlü Posta veya Noter Aracılığıyla Tebligat yoluyla ya da Şahsen yapılacak başvurularda;

Başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra zarfının/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazarak Bahçeşehir 1.Kısım Mah. Aşık Mahsuni Şerif Cad. Çınar 09, Bina No:25 Villa No:2 Başakşehir/İstanbul adresine başvurabilirsiniz.

Yapılacak başvurularda, başvuru sahibinin kimliğini belgelemesi zorunludur.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde tercihinize göre yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden yanıtlandırılacaktır.

Haklarınız nelerdir?

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.